Het boek bestellen

Bestel hier


Naar logions

Proloog
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 Laad meer
41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 Laad meer
81 82 83 84 85 86
87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104
105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 Laad meer

Proloog

Dit zijn de geheime woorden

1. Eerste belofte: je zult de dood niet smaken

Iedereen die de betekenis van deze woorden vindt

2. Tweede belofte: Je zult zijn als een koning

Laat hij die zoekt voortgaan met zoeken

3. Het koninkrijk is in je hart

Als jullie voorgangers zeggen:
Zie, het koninkrijk is in de hemel

4. Vraag de weg aan een kind

Een man, oud van dagen, zal niet aarzelen,
om een klein kind van zeven dagen oud

5. Zie de mens!

Zie wie voor je aangezicht is

6. Het koninkrijk vraagt om trouw aan jezelf

Wil je dat we vasten?

7. Egoïsme of zelfrealisatie?

De leeuw die mens wordt

8. Volg je eigen momenten van herkenning

De mens is als een wijze visser

9. Woorden als zaad van de herkenning

Ziet, de zaaier ging uit

10. Stapstenen naar de Bron

Ik heb vuur geworpen op de wereld

11. De Bron zoekt ook jou

Deze hemel zal voorbijgaan

12. De hemel en de aarde zijn gemaakt voor jou

We weten dat je ons eens zult verlaten.

13. Meesterschap is terzijde van dogma’s en leerstelligheid

Vergelijk me eens met iemand

14. Stel je open voor de mens achter de woorden

Als je vast, maak je jezelf zondig

15. Het licht in de ander, dat ben je zelf

Als je iemand ziet die niet geboren werd uit een vrouw

16. De droom van eenheid die zichzelf teniet doet

Mensen denken misschien dat ik gekomen ben

17. Wat Jezus te vertellen heeft is onbeschrijflijk

Ik zal je geven wat geen oog heeft gezien

18. Tekens van het onbeschrijflijke

Zeg ons, het einde, hoe zal het zijn?

19. De twee naturen van de mens

Gelukkig hij die was voor hij er was.

20. Zaai eens een mosterdzaadje

Vertel ons waar het koninkrijk van de hemel op lijkt.

21. De dieven in de nacht

Maria tot Jezus:
Op wie lijken jouw discipelen?

22. Het slechten van dualiteiten maakt alles nieuw

Het oog van Jezus viel op kinderen die werden gevoed.

23. Liefde maakt van een massamens een individu

Ik zal je uitkiezen, één uit duizend en twee uit tienduizend

24. Als je denkt dat je er nog niet bent, ben je er ook niet

Leidt ons naar de plaats waar jij bent

25. Met naastenliefde de weg op      

Heb je broeder lief als je ziel

26. Zoek de balk in je eigen oog

Je ziet wel de splinter in het oog van je broeder

27. ‘De wereld’ als bevroren zingeving

Als je niet vast ten opzichte van de wereld

28. Zo dronken als een fundamentalist

Zette ik mij temidden van de wereld

29. Het armoedig bestaan

Als het lichaam ontstond omwille van de geest

30. God is geen massaproduct

Waar er drie zijn, zijn ze zonder God

31. Moed verzamelen voor de sprong

Een profeet wordt niet geëerd in zijn eigen dorp

32. De zachte kracht

Een stad, die men bouwt op een hoge berg

33. Ga stralen!

Roep vanaf de daken van jullie huizen

34. Koop en verkoop geen waarheden

Als een blinde een blinde leidt

35. Het verraad van je eigen hart

Niemand kan het huis van een sterke man binnendringen en overmeesteren

36. Zet de vensters van je ziel open, elke dag weer

Maak je geen zorgen

37. Naakt zonder angst

Wanneer zul je je aan ons openbaren?

38. Leegte en verlangen

Vaak heb je er naar verlangd deze woorden te horen die ik je zeg

39. De sleutels der kennis

De Farizeeën en de schriftgeleerden namen
de sleutels der kennis

40. De dwaling heeft geen wortel in de werkelijkheid

Een wijnrank werd geplant buiten de vader

41. Dan stijg je boven jezelf uit

Wie iets in zijn hand heeft

42. De waarheid van vandaag is de spirituele gevangenis van morgen

Wordt voorbijgangers

43. Geen geloof, maar daden

Wie ben je dat je ons al deze dingen zegt?

44. Wie de geest lastert...

Wie de vader lastert

45.  Hoofd en hart

Men oogst geen druiven van doornen

46. Het kind in jou is het belangrijkst

Onder hen die geboren zijn uit een vrouw

47. Jezus breekt met het Oude Testament

Men kan geen twee paarden berijden

48. Als twee vrede sluiten

Als twee vrede sluiten met elkaar

49. Een met het Ene als heel mens

Gezegend zijn de éénlingen

50. Een beweging en een rust

Als ze je vragen: Waar kom je vandaan?
zeg dan: Wij zijn gekomen uit het licht

51. De nieuwe aarde is er al

Wanneer zullen de doden rust vinden

52. Wij zijn zelf de aarde

Vierentwintig profeten spraken in Israël

53. Ben je wel goed genoeg?

Is de besnijdenis nuttig of niet?

54. De leegte van het bewustzijn

Gelukkig zijn de armen

55. Je vader en moeder haten?

Wie zijn vader en zijn moeder niet haat

56. De dode schijn

Wie de wereld kent

57. Staak de strijd tegen jezelf

Het koninkrijk van de vader lijkt
op een man die voortreffelijk zaaigoed had

58. Niets minder dan de hele werkelijkheid

Gelukkig de mens die heeft geleden

59. Leef het leven in het hier en nu

Zie de levende wanneer je leeft,
opdat je niet doodgaat

60: Op weg naar een spirituele illusie

Zij zagen een Samaritaan die een lam droeg, op weg naar Judea.

61. Ego en zelf

Twee zullen rusten op een bed, één zal sterven

63.  De verzoeking onderweg

Er was eens een rijk man die een groot fortuin bezat.

64. De eenzaamheid voorbij

Een man zou eens gasten ontvangen.

65. Boodschappers van de ziel

Een rechtvaardig man bezat een wijngaard.

66. De miskende grond van je bestaan

Toon me de steen die de bouwmeesters verworpen hebben.

67. Wie alles weet…

Wie alles weet maar niet zichzelf kent

68. De reis van het ik, van ego naar zelf

Gezegend wie gehaat en vervolgd wordt.

70. Innerlijke dood

Als je tevoorschijn brengt wat je in je hebt

71. Gerealiseerd inzicht

Ik zal dit huis omverwerpen
en niemand zal het weer kunnen opbouwen.

72. Jij bent mij in een andere vorm

Zeg tegen mijn broers dat ze de erfenis van mijn vader met mij moeten delen.

74. De lege bron

Meester, velen staan rond de put

75. De eenlingen en het bruidsvertrek

Velen staan voor de deur

76. Het eeuwige woont in het vergankelijke

Het koninkrijk van de vader is als een koopman

77. Je bent alles en iedereen

Ik ben het licht dat over alles schijnt.

78. De fijne weefsels van de macht

Waarom ben je op reis gegaan?
Om een riet te zien dat meewaait met de wind?

79. De schoot van illusie

Een vrouw uit de menigte riep hem toe

80. Het levende lichaam van de werkelijkheid

Wie de wereld kent, heeft het lichaam ontdekt

81.  Als liefde je keus is....

Laat hij die rijk geworden is

82. De nabijheid van het koninkrijk

Wie mij nabij is

83. De onwerkelijkheid van de beelden

De mensen kennen de beelden wel

84. Vreugde: de winst van het verlies van de beelden

Als je je spiegelbeeld ziet

85. Zie niet om in wrok en zelfverwijt

Adam kwam voort uit een grote kracht

86. Wie nergens bij hoort hoort overal bij

De vossen hebben hun holen

87. Het slavenjuk van ‘de twee’

Ellendig is het lichaam
dat slaaf is van het lichaam

88.  Het belang en het gevaar van een spirituele traditie

De engelen en de profeten zullen tot je komen

89. De eenheid van ziel en lichaam

Waarom reinig je de buitenkant van de beker?

90. Zelfrealisatie begint met zelfaanvaarding

Kom tot mij, want mijn juk is licht

91. Zien wat is, in plaats van een geloof

Zeg ons wie je bent,

92. Alleen maar een andere droom van geborgenheid?

Zoek en je zult vinden.

93. Wat je ziet ben je zelf

Geef wat heilig is niet aan de honden

94. Wie zoekt zal vinden

Wie zoekt zal vinden

95. Verlang geen erkenning

Heb je geld, leen het niet uit voor rente.

96. Veranderen gaat langzaam

Het koninkrijk van de vader is als een zekere vrouw.
Zij nam een weinig zuurdesem

97. De lege kruik

Het koninkrijk van de vader is als een zekere vrouw,
die op haar rug een kruik droeg

98. De confrontatie met de schaduw

Het koninkrijk van de vader is als een zekere man
die een machtig iemand wilde doden.

99. Binnen en buiten

De leerlingen zeiden hem:
Je broers en je moeder staan buiten.

100. De derde weg naar de eenheid in jezelf

Ze toonden Jezus een goudstuk en zeiden hem

101. Laat het verleden los

Wie zijn vader en zijn moeder niet haat

102. Als overijverige honden in de voerbak

Ach, die Farizeeën

103. Schuldig en onbekwaam

Gelukkig is de mens die weet
waar de dieven zullen binnenkomen

104. Smeken en boetedoen

Kom, laten we vandaag bidden en vasten

105. De smartelijke terugblik

Wie de vader en de moeder kent,
zal een zoon van een hoer genoemd worden.

106. Zoon van de mens

Als jullie de twee één maakt
zul je zonen van de mens worden

107. Het schaap op zoek naar zijn bestemming

Het koninkrijk is als een herder die honderd schapen had.

108. Jij bent mij en ik ben jou

Wie uit mijn mond drinkt
zal worden als ik

109. Bewaarplaatsen van doorleefde wijsheid

Het koninkrijk is als een man
in wiens akker zich een schat bevond

110 Je weet nu beter

Wie de wereld gevonden heeft en rijk is

111. Het antwoord is een glimlach

De hemelen en de aarde zullen zich oprollen
in jouw aanwezigheid.

112. De waarheid is wie je bent

Wee het vlees dat afhangt van de ziel;
wee de ziel die afhangt van het vlees.

113. Het koninkrijk, dat ben je zelf

Zijn leerlingen zeiden tot hem:
Wanneer zal het koninkrijk komen?

114. Laat voorbeeld ter navolging

Simon Petrus zei tot hem:
Stuur Maria van ons weg, want vrouwen zijn het leven niet waard.